MAQLA | HOUSE E-M

HOUSE E-M

Location: Pescadores St. Castellón (Spain).

Architect: MAQLA-adiu (Emilio Llobat).

Technical Surveyor: MAQLA-adiu (Emilio Llobat).

Drawing: MAQLA-adiu (Basilio López).

Collaboration team: MAQLA-adiu (Marta Cortés).

Photographer: Emilio Llobat.